DTI

تصویربرداری از رشته های عصبی (ترکتوگرافی):

فعالیت مغز به شبکه ای از رشته های عصبی که مناطق مختلف مغز را به یکدیگر مرتبط می کند وابسته است. در تصویربرداری اختصاصی دیفیوژن تانسور که دی تی آی (DTI) نام دارد و بر اساس حرکت مولکولهای آب در راستای این رشته ها در مسیر انتقال پیام عصبی است، می توان این ساختارهای عصبی را به تصویر کشید. این روش تصویربرداری علاوه بر نشان دادن دشته های عصبی می تواند در توصیف و تشخیص اختلالات ماده­ی سفید مغز در بیماریهایی مانند تومورهای فضاگیر، سکته مغزی و صرع مفید باشد. بعلاوه نقشه رشته های عصبی مهم و طریقه قرار گرفتن و فاصله آنها تا تومورهایی که باید جراحی شوند در دقت و صحت عمل جراحی کمک شایانی می نماید.

 

01


چاپ   ایمیل