چهارشنبه, 29 دی 1395 ساعت 10:09

ذهن ناخودآگاه ما

از زمانی که روانشنانسان تلاش داشته اند تا فرآیند ها و سازوکار ذهن مارا بیابند، مدام به  این نتیجه جذاب می رسیدند که اغلب تصمیمات مردم با کمترین تامل و فکر صورت می پذیرد. یا بطور دقیقتر پیش از آنکه آنها آگاهانه فکر کنند دست به عمل می زنند.

.زمانی که تصمیم گرفتیم چگونه رای بدهیم،چگونه خرید کنیم،کجا به تعطیلات آخر هفته برویم، و بسیاری از تصمیم ها و کنش های دیگر، این " ناخودآگاه " ما بوده است که آگاهانه نقشی اول را به عهده گرفته است.

..تحقیقات تا زمان انتشار این مقاله (دسامبر۲۰۱۳ و ژانویه ۲۰۱۴) راه را برای شناخت ذهن ناخودآگاه ما و تغییر روز به روز و کنش های آن، ارائه داده است.

 

Our_UNCONSCIOUS_Mind.pdf.pdf

 

https://t.me/NIAGg

منتشرشده در نورودیلی